خرید نهال : قیمت نهال : خرید نهال عناب : خرید نهال به : خرید نهال گیلاس : خرید نهال فلفل سیاه : خرید نهال هلو : خرید نهال فندق : خرید نهال پسته هیبریدی : خرید نهال سیب : خرید نهال آلو : خرید نهال توت : خرید نهال گردو : خرید نهال توت موزی : خرید نهال ازگیل : خرید نهال گوجه سبز : خرید نهال خرمالو : خرید نهال آلبالو : خرید نهال زردالو : خرید نهال انار : خرید نهال زغال اخته : خرید نهال زیتون : خرید نهال انجیر : خرید نهال سماق : خرید نهال انگور : خرید نهال زرشک : خرید نهال سنجد : خرید نهال بادام : خرید نهال گلابی : خرید نهال شاه توت : خرید نهال بلوبری : خرید نهال شلیل : خرید نهال شاه بلوط

احداث باغ سیب و فاصله کاشت درختان سیب

 

احداث باغ و فاصله کاشت درختان

 احداث باغ و سیستم کاشت درختان تابع مهارت باغدار، پایه های قابل استفاده، هزینه احداث سیستم ها داربستی، شرایط اقلیمی منطقه و شماری دیگر عوامل است. در این بین، نوع پایه یک عامل کلیدی و تعیین کننده بوده و استفاده از پایه های نیمه پاکوتاه کننده نظیر پایه های MM106 ،MM111 و M7باغدار را ازاحداث سیستم داربست بی نیاز می سازد. چنین پایه هائی بر اساس نوع رقم و شرایط خاکی منطقه با فاصله کاشت ۴ الی 5/4متر برای بین ردیف و ۳ تا 5/3 متر برای روی ردیف مورد استفاده قرار می گیرند. در مورد پایه های پاکوتاه کننده تری نظیر M9، لازم است فاصله بین و روی ردیف به صورت قابل توجهی کاهش یابد که این میزان بستگی به سیستم هرس و فرمدهی درختان دارد. همچنین فواصل کاشت در روش های یک، دو و یا سه ردیفه متغیر است. در رابطه با پایه  های بذری، فاصله کاشت به طور معمول برای بین ردیف ۶ و روی ردیف ۵ متر درنظر گرفته می شود. هرچقدر که درخت در خاک های قوی تری کاشته شود، درخت تمایل به رشد رویشی بیشتری داشته و فاصله را بایستی تا حدی بیشتر در نظر گرفت. برعکس در صورت احداث باغ در خاک های فقیر و شنی بایستی فاصله کاشت را تا اندازه ای کاهش داد. استفاده از سیستم آبیاری قطره ای و تغذیه درختان با این سیستم، به شدت مشکل خاک های شنی را جبران کرده و در این شرایط نیز اندازه نهائی درخت می تواند با خاک های غنی و رسی برابری کند. با توجه به شرایط اقلیمی خاص استان مازندران، درختان رشد رویشی بهتری نسبت به سایر مناطق ایران روی این پایه ها داشته و لذا لازم است در زمان کاشت درختان این نکته مورد توجه قرار گیرد.

 استفاده از ارقام تیپ اسپور و موتانتهای دارای رشد متراکم سببیہسپ حتی روی پایه های بذری نیز سبب کاهش شدید رشد درخت می شود. لذا توصیه می گردد در خاک هائی که استفاده از پایه های رویشی امکان پذیر نخواهد بود، ضمن استفاده از پایه های بذری، نسبت به تکثیر ارقام دارای عادت رشد اسپور و احداث

باغ نیمه پاکوتاه کننده سیب بدون استفاده از پایه های رویشی اقدام کرد. از دیگر عوامل تعیین کننده فاصله کشت درختان، میزان رشد رقم است. به این ترتیب که رقمی مثل گلاب کهنز حتی در صورت پیوند روی پایه های پاکوتاه کننده از رشد قابل توجهی برخوردار خواهد بود. لذا لازم است فاصله کاشت درختان تا اندازهای بیشتر در نظر گرفته شود. همچنین لازم است از پیوند ارقام تیپ اسپور روی پایه های بسیار پاکوتاه کننده تا پاکوتاه کننده نظیر پایه های M9 و M27 اجتناب گردد. این پایه ها سبب ایجاد رشد بوته ای در درخت شده، اندازه نهائی درخت را به شدت خواهند کاشت.