خرید نهال : قیمت نهال : خرید نهال عناب : خرید نهال به : خرید نهال گیلاس : خرید نهال فلفل سیاه : خرید نهال هلو : خرید نهال فندق : خرید نهال پسته هیبریدی : خرید نهال سیب : خرید نهال آلو : خرید نهال توت : خرید نهال گردو : خرید نهال توت موزی : خرید نهال ازگیل : خرید نهال گوجه سبز : خرید نهال خرمالو : خرید نهال آلبالو : خرید نهال زردالو : خرید نهال انار : خرید نهال زغال اخته : خرید نهال زیتون : خرید نهال انجیر : خرید نهال سماق : خرید نهال انگور : خرید نهال زرشک : خرید نهال سنجد : خرید نهال بادام : خرید نهال گلابی : خرید نهال شاه توت : خرید نهال بلوبری : خرید نهال شلیل : خرید نهال شاه بلوط

گرده افشانی سیب و تشکیل میوه سیب

 

گرده افشانی و تشکیل میوه

میوه سیب دارای ۵ برچه و در هربرچه بطور معمول دو تخمک است، بنابراین در صورت تلقیح کامل حداکثر ۱۰ بذر در میوه سیب تشکیل می شود. در موارد استثناء نظیر رقم نارسیب مشهد تعداد بذر به ۱۵ عدد هم بالغ می گردد. گلهای سیب بطور معمول نوش و گرده فراوانی تولید می کنند و به همین دلیل برای حشرات گرده افشان بسیار جذاب هستند . متوسط دوره گلدهی در سیب 9 روز است و هوای خنک و بارانی سبب طویل تر شدن این دوره و هوای گرم و خشک  سبب کوتاه شدن این دوره می گردد. فعالیت زنبور در حدود ساعت ۹ صبح روی گل های سیب به حداکثر خود می رسد. با توجه به فراوانی گلها در باغ سیب، در صورتی که ۵ تا ۷٪ گل ها بارور شوند، سبب تولید محصول کافی و سال آوری کمتر در درخت می گردد. همچنین لازم است که در هر گل آذین سیب تنها شاه گل که از نظر ظاهری قویترین و پررشد ترین گل است به میوه تبدیل شود تا رقابت بین میوه ها به حداقل ممکن برسد. ارقام تجارتی سیب تا حد زیادی خودناسازگار هستند بنابراین به منظور تولید محصول کافی نیازمند ارقام گردهزا و حشرات گرده افشان میباشند. ارقام گرده زا بایستی از نظر طول دوره گلدهی و سازگاری گرده دارای سازگاری و تناسب با رقم اصلی باشند. در بین ارقام تجاری قدیمی مورد استفاده در ایران، رقم لبنانی قرمز و لبنانی زرد دارای سازگاری با یکدیگر بوده و می توانند در یک باغ بعنوان گردهزا برای یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند. در سیب تعداد بذر عامل مهمی برای جذب مواد غذایی و استحکام میوه به درخت محسوب می شود. اگرچه احتمال تبدیل تمامی تخمکهای گل به بذر در میوه سیب کم است، لیکن هر چقدر میزان تلقیح بیشتر باشد، میوه استحکام بیشتری داشته و مقاومت به ریزش آن خصوصاً در مناطق بادخیز و یا در ارقام دارای ریزش زیاد بیشتر خواهد شد. همچنین کم بودن تعداد دانه و عدم تشکیل بذر در میوه سبب بدشکلی و نامتقارن شدن میوه سیب می شود. بطور متوسط در میوه سیب وجود ۶ تا ۷ بذر برای رشد میوه و اتصال مطلوب آن به درخت تا پایان فصل بلوغ میوه کفایت می کند. برای رقم لبنانی قرمز، بسیاری از ارقام سیب به غیر خود رقم و موتانتهای حاصل از آن بعنوان رقم گردهزا قابل استفاده است. این وضعیت برای بسیاری از دیگر ارقام تجارتی سیب نیز صدق میکند به این صورت که در شرایط همپوشانی زمان گلدهی، اغلب ارقام بعنوان گرده زا برای دیگر رقم تجارتی سیب قابل استفاده هستند. در رابطه با رقم جوناگلد، بسیاری از ارقام ناسازگار و رقم توصیه شده برای تلقیح آن رم بیوتی(Rome Beauty)  می باشد. نکته آخر اینکه موتانت های یک رقم قادر به تلقیح گلهای رقم اصلی و بالعکس نبوده و بایستی از یک رقم متعلق به گروه دیگری بعنوان رقم گرده زا استفاده کرد.